Γενική Εξέταση Αίματος (FBC)

Είναι ίσως η πιο σημαντική εξέταση αίματος αφού δίνει πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του οργανισμού.

Η Γενική Εξέταση Αίματος -FBC περιλαμβάνει τον αριθμό των Λευκών Αιμοσφαιρίων(με τον Λευκοκυτταρικό τους Τύπο),τον αριθμό των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων, την Αιμοσφαιρίνη, τον Αιματοκρίτη, το μέσο όγκο ερυθρών, τη μέση κυτταρική αιμοσφαιρίνη ερυθρών, μέση συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης(hgb)στα ερυθρά και τα Αιμοπετάλια.

Το Αίμα είναι το βασικό βιολογικό υγρό του ανθρώπινου σώματος με σπουδαίες λειτουργίες, το οποίο παράγεται στον μυελό των οστών και στα πρώιμα στάδια της ζωής, στον σπλήνα και στο ήπαρ.

Αποτελείται από δύο επιμέρους στοιχεία με ιδιαίτερες λειτουργίες το καθένα:
α) Το Πλάσμα: Ωχροκίτρινο υγρό με πλούσιο περιεχόμενο ωφέλιμων ουσιών για τον οργανισμό.
β) Τα Έμμορφα συστατικά: Τα κυτταρικά στοιχεία του αίματος που είναι:
- Tα Ερυθρά αιμοσφαίρια: Κύτταρα υπεύθυνα για τη θρέψη του οργανισμού και τη μεταφορά του οξυγόνου. Καλούνται ερυθρά γιατί μέσα στο κυτταρόπλασμα τους περιέχουν την αιμοσφαιρίνη, ουσία που τους δίνει το ερυθρό χρώμα. Τα άωρα ή πρόδρομα ερυθροκύτταρα διαθέτουν πυρήνα στο κύτταρο τους και όταν περάσουν από τον μυελό των οστών στην κυκλοφορία, δεν εμφανίζουν πυρήνα και καλούνται ώριμα ή απύρηνα ερυθροκύτταρα. Η ελλιπής παραγωγή αιμοσφαιρίνης σε αυτή την νόσο κάνει τα ερυθρά να εμφανίζονται πιο μικρά, άνισα και με ποικίλα σχήματα και όχι με το κανονικό αμφίκοιλο σχήμα και υπόχρωμα.
- Τα Λευκά αιμοσφαίρια: Κύτταρα που παίρνουν μέρος στην άμυνα του οργανισμού. Διαθέτουν έναν ή πολλαπλούς πυρήνες και υποδιαιρούνται σε 5 μορφές:

α) Τα Ουδετερόφιλα 40-60%
β) Τα Λεμφοκύτταρα 20-40%
γ) Τα Μονοπύρηνα 8-10%
δ) Τα Εωσινόφιλα 1-2%
ε) Τα Βασεόφιλα 2-4%

- Τα Αιμοπετάλια: Κύτταρα που συμβάλλουν στην πήξη του αίματος.
- Αιματοκρίτης(HCT)
O υπολογισμός του αιματοκρίτη γίνεται μετά από διαδικασία Φυγοκέντρησης .Είναι ένας αδρός αιματολογικός δείκτης που εκφράζει την εκατοστιαία αναλογία των έμμορφων συστατικών του αίματος προς τον ολικό του όγκο και χρησιμεύει για τη διαπίστωση της φυσιολογικής ή παθολογικής ποσότητας του αίματος.
Αποτελεί σημαντικό στοιχείο για ένδειξη αναιμίας.
Οι φυσιολογικές τιμές του αιματοκρίτη είναι:
Για τους άνδρες: 40-52%
Για τις γυναίκες: 37-47%

Η κύρια ουσία (πρωτεΐνη) που βρίσκεται μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια και είναι η κατεξοχήν υπεύθυνη για τη δέσμευση του οξυγόνου από τους πνεύμονες, τη μεταφορά αυτού, μέσω των αγγείων, και την απόδοσή του, στους ιστούς. Η αιμοσφαιρίνη αποτελείται από δύο μικρότερες ουσίες:

1) την αίμη: Ουσία (πρωτεΐνη) που δίνει την κόκκινη χροιά 2) την σφαιρίνη: Ουσία (πρωτεΐνη) που συνδέεται με το μόριο της αίμης για να σχηματιστεί το μόριο της αιμοσφαιρίνης. Η σφαιρίνη υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα, που επειδή έχουν σχήμα αλυσίδας καλούνται αλυσίδες της σφαιρίνης.
Οι τέσσερες αυτές αλυσίδες της σφαιρίνης δεν είναι όλες ίδιες μεταξύ τους, αλλά μόνο ανά δύο. Έτσι οι δύο από αυτές χαρακτηρίζονται ως α-αλυσίδες της σφαιρίνης (λαδί χρώμα) και οι άλλες δύο ως β-αλυσίδες της σφαιρίνης (μπλε χρώμα). Κάθε αλυσίδα στο μόριο της αιμοσφαιρίνης συνδέεται με:
α) τις γειτονικές αλυσίδες
β) ένα μόριο αίμης,
γ) ένα μόριο σιδήρου και
δ) ένα μόριο οξυγόνου,(το οποίο δεν συμμετέχει στη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης, αλλά συνδέεται, μεταφέρεται και αποδίδεται στους ιστούς)

Ο προσδιορισμός όλων αυτών των αιματολογικών παραμέτρων είναι πολύ σημαντικός και χρήσιμος για τη διάγνωση πολλών νοσημάτων όπως μικροβιακών και ιογενών λοιμώξεων,αιμοσφαιρινοπαθειών και αναιμιών ,ελλείψεις θρομβοκυττάρων(αιμοπετάλια)και λευχαιμιών.

© Copyright Lemoniadou Lab